LIIKENNESUUNNITTELUN SEURA RY

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. Luku: Nimi, kotipaikka, yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

1 §

Yhdistyksen nimi on Liikennesuunnittelun Seura. Kotipaikka on Espoon kaupunki.

2 §


Yhdistyksen tarkoitus on olla liikennesuunnittelijoiden yhdyssiteenä ja herättää kiinnostusta liikennetekniikkaan, aktivoida keskustelua liikennepoliittisista kysymyksistä sekä seurata liikennealan kehitystä ja tehdä toimialaan liittyviä aloitteita.


3 §


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä-, keskustelu- ja näyttelytilaisuuksia, opintomatkoja, harjoittaa liikennealan projekti- ja julkaisutoimintaa sekä muulla tavoin levittää tietoa liikennekysymyksistä.

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, toiminnan tuotoilla sekä saatavilla lahjoituksilla ja avustuksilla.

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, omistaa kiinteää omaisuutta ja kerätä asianomaisella luvalla varoja tarkoitukseensa.2. Luku: Jäsenet

4 §

Yhdistyksen jäseniä voivat olla jäsenmaksunsa maksaneet henkilöt sekä oikeustoimikelpoiset yhteisöt. Jäsenmaksut määrätään vaalikokouksessa, toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä.


5 §


Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.3. Luku: Hallitus

6 §

Yhdistyksen vaalikokous valitsee jäsenistönsä keskuudesta hallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä 1-3 muuta jäsentä.


7 §


Hallituksen toimivuosi on kalenterivuosi.


8 §


Hallituksen ja jokaisen sen jäsenen tulee nauttia jäsenistön luottamusta. Yhdistyksen kokous voi vapauttaa hallituksen tai sen jäsenen tehtävästään kesken toimikautta päättämällä, että hallitus tai sen jäsen ei nauti jäsenistön luottamusta.


9 §


Jos hallitus kesken toimikauttaan eroaa, tai erotetaan tehtävistään, valitaan välittömästi uusi hallitus tilalle. Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan tehtävästään, kutsutaan yhdistyksen kokous koolle täydentämään hallitusta.


10 §


Hallituksen tehtävänä on käyttää yhdistyksen hallinto- ja toimeenpanovaltaa ja erityisesti:

1. Johtaa yhdistyksen toimintaa

2. Huolehtia yhdistyksen hallinnosta sekä valvoa yhdistyksen sääntöjen noudattamista.

3. Vastata yhdistyksen taloudesta toimintasuunnitelmassa esitetyn talousarvion mukaan.

4. Päättää yhdistyksen nimissä tehtävistä aloitteista ja annettavista julkilausumista.

5. Valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat.

6. Toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset.

7. Hyväksyä vuosikokoukselle esitettävä tilinpäätös ja toimintakertomus.

8. Päättää yhdistyksen edustuksesta.

9. Valita työryhmien ja toimikuntien jäsenet sekä tarpeelliset toimihenkilöt.

    10. Päättää tarvittaessa muista asioista, joita ei ole määrätty yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.

11 §


Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, mukaan luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat kokouksessa läsnä ja kun kokouksesta on ilmoitettu kaikille hallituksen jäsenille.4. Luku: Yhdistyksen talous

12 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi ja tilit päätetään joulukuun 31.päivä. Tilinpäätös on valmistettava ja annettava hallituksen laatiman toimintakertomuksen sekä muiden tarpeellisten asiakirjojen ohella yhdistyksen tilintarkastajille viimeistään seuraavan tammikuun loppuun mennessä, kuitenkin vähintään ennen kaksi (2) viikkoa ennen helmikuussa pidettävää yhdistyksen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta jättää hallitukselle kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu kertomus tarkastuksestaan.

Tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää selostus tarkastajien toimittaman tarkastuksen tuloksesta sekä lausunto siitä, onko syytä muistutuksen tekemiseen tilinpäätöksen, yhdistyksen kirjanpidon tai muutoin yhdistyksen asioiden hoidon johdosta. Tarkastuskertomuksessa on annettava erityinen lausunto:

1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta

2. Vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

    3. Yhdistyksen taloudenhoidosta ja taloudellisesta tilasta5. Luku: Kokoukset

13 §

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä vuoden vaihteen jälkeen ennen helmikuun loppua. Vuosikokouksessa hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus. Vuosikokous päättää vastuuvapauden myöntämisestä.

14 §


Yhdistyksen vaalikokous on pidettävä vuosittain marraskuussa. Vaalikokouksessa valitaan yhdistyksen hallitus sekä kaksi (2) tilintarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varamiehet. Vaalikokous hyväksyy toimintasuunnitelman seuraavalle vuodelle.


15 §


Edellä mainittujen kokousten lisäksi hallituksen on kutsuttava koolle ylimääräinen kokous, jos vähintään yksi viidesosa (1/5) yhdistyksen jäsenistä niin haluaa.


16 §


Kutsu vaali- ja vuosikokoukseen tai ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä jäsenille postitse

vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.


17 §


Koolle kutsumisen hoitaa sihteeri hallituksen toimeksiannosta.6. Luku: Erityisiä määräyksiä

18 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen jäsen yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa. Juoksevia asioita varten yhdistyksen hallitus voi lisäksi määrätä yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksinkin.

19 §

Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, mahdolliset varat on annettava liikenneturvallisuustyöhön, yhdistyksen toiminnan lopettamisesta päättävän kokouksen tarkemmin määrittelevään kokoukseen.

20 §

Muissa yhdistyksen toiminnassa esille tulevissa kysymyksissä noudatetaan yhdistyslakia.

 

Hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa 25.11.1974 sekä muutokset ylimääräisessä kokouksessa 30.9.1982 ja vaalikokouksessa 25.11.1982.